Hangar 9 P-47 Thunderbolt ARF kit
 
       1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  

 11    12    13    14    15